Internetinio portalo paslaugų teikimo sutartis

Šia internetinio portalo paslaugų teikimo sutartimi (toliau – sutartis) Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas susitaria dėl sąlygų ir tvarkos, kuriomis Paslaugos teikėjas suteikia Paslaugos gavėjui galimybę apgyvendinimo paslaugų internetiniame portale www.ilsiuosi.lt talpinti informaciją apie Paslaugos gavėjo teikiamas apgyvendinimo paslaugas, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja už teikiamas paslaugas Paslaugos teikėjui mokėti vienkartinį metinį mokestį šioje sutartyje numatyta tvarka.

1.PAGRINDINĖS SUTARTIES SĄVOKOS

1.1. „Internetinis portalas” reiškia www.ilsiuosi.lt internetinį tinklalapį, kuriame pagal Paslaugų gavėjo sutikimą yra talpinama ir skelbiama informacija apie Paslaugos gavėjo teikiamas apgyvendinimo paslaugas bei kita su Paslaugos gavėjo teikiamomis paslaugomis susijusi informacija – reklaminė medžiaga.

1.2. „Informacija – reklaminė medžiaga” reiškia Šalių suderinto formato ir apimties Paslaugų gavėjo pateiktas ar pagal Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją ir nurodymus Paslaugų teikėjo sukurtas paslaugų gavėjo teikiamų apgyvendinimo paslaugų aprašymas, fotomedžiaga, įkainiai bei kita informacija, kuri pagal Sutarties sąlygas yra talpinama bei skelbiama internetiniame portale www.ilsiuosi.lt.

1.3. „Paslaugos teikėjas“ – ilisuosi.lt svetainė, elektroninio pašto adresas info@ilsiuosi.lt, kuri verslo tikslais teikia ar įsipareigoja teikti apgyvendinimo vietų reklamavimo paslaugas.

1.4. „Paslaugos gavėjas“ – apgyvendinimo paslaugas teikiantis asmuo, talpinantis ir reklamuojantis savo paslaugas internetiniame portale www.ilsiuosi.lt.

1.5. „Paslaugų teikimo sutartis“ – tai patvarioje laikmenoje sudaryta sutartis tarp Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo, pagal kurią, Paslaugos teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugos gavėjui galimybę talpinti bei reklamuoti Paslaugos gavėjo teikiamas apgyvendinimo paslaugas internetiniame puslapyje www.ilsiuosi.lt, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja šalių sutartomis sąlygomis už suteiktas paslaugas mokėti Paslaugos teikėjui vienkartinį metinį mokestį.

1.6. „Apgyvendinimo įstaigos“ – bet kokio tipo laikino apgyvendinimo vietos: viešbučiai, svečių namai, sodybos, namai, butai, kambariai.

1.7. „Apgyvendinimo paslaugos“ – savarankiška už užmokestį vykdoma trumpalaikė nuoma, kuria sudaroma sąlygos teikti nakvynės ir higienos paslaugas.

1.8. „Registracijos forma“ – interneto svetainėje esanti duomenų forma, kuri naudojama asmens, norinčio tapti registruotu www.ilsiuosi.lt vartotoju, registracijai.

1.9. „Metinis mokestis“ – atlyginimas už Paslaugos teikėjo suteiktas paslaugas Paslaugos gavėjui.

1.10. „Portalas rekomenduoja“ – ikona, talpinanti informaciją apie patikimas bei kainos ir kokybės atžvilgiu, patrauklius pasiūlymus tekinačias, apgyvendinimo vietas.

1.11. „Specialūs pasiūlymai“ – ikona, talpinanti apgyvendinimo vietų pasiūlymus su nuolaida, kompleksinius pasiūlymus bei įvairias kitas akcijas.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugų gavėjui galimybę talpinti informaciją apie gavėjo teikiamas apgyvendinimo paslaugas – reklaminę medžiagą internetiniame portale www.ilsiuosi.lt sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja laikytis sutartinių įsipareigojimų numatytų šioje Sutartyje.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. patalpinti bei skelbti informaciją – reklaminę medžiagą apie paslaugos gavėjo teikiamas apgyvendinimo paslaugas interneto tinklalapyje www.ilsiuosi.lt.

3.1.2. iš anksto paskelbti internetiniame portale ar kitomis Šalims priimtinomis priemonėmis informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Paslaugos teikėjo rekvizitai;

3.1.3. užtikrinti Paslaugos gavėjo pateiktos informacijos apsaugą;

3.1.4. laiku, tinkamai ir sąžiningai įvykdyti visas pareigas, nustatytas šia Sutartimi. Bendradarbiauti ir kooperuotis.

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę:

3.2.1. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pagal Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją ir nurodymus sukurti, talpinti bei skelbti Interneto tinklalapyje www.ilsiuosi.lt informaciją-reklaminę medžiagą, kuri atitinka klaidinančios informacijos požymius, arba yra reklamuojamos neteisėtos paslaugos, kurios yra uždraustos, arba pažeidžia kitų asmenų teisėtus interesus ir teises, arba prieštarauja kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

3.2.2. keisti paslaugų teikimo sutarties sąlygas, jeigu šių sąlygų keitimas nepažeidžia paslaugų gavėjo teisių ir labiau neapsunkina įsipareigojimų vykdymo.

3.3.Paslaugų gavėjas įsipareigoja:

3.3.1. pateikti Paslaugų teikėjui reikiamą informaciją arba pats tiesiogiai prisijungęs prie internetinio tinklalapio www.ilsiuosi.lt įkelti informaciją apie teikiamas apgyvendinimo paslaugas.

3.3.2. užtikrinti, kad pateikiama Paslaugų teikėjui informacinė-reklaminė medžiaga nėra klaidinanti, ja nėra reklamuojama neteisėtos paslaugos, ji nepažeidžia kitų asmenų teisėtų interesų ir teisių, ji neprieštarauja kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

3.3.3. be Paslaugų teikėjo sutikimo neperleisti iš šios paslaugų sutarties kylančių savo teisių ir pareigų.

3.3.4. pasikeitus duomenims, susijusiems su internetiniame puslapyje reklamuojamomis apgyvendinimo paslaugomis, juos pakeisti bei periodiškai tikrinti ir pateikti naujausią informaciją apie teikiamas apgyvendinimo sąlygas.

3.3.5. laiku, tinkamai ir sąžiningai įvykdyti visas pareigas, nustatytas šia Sutartimi. Bendradarbiauti ir kooperuotis.

3.4. Paslaugų gavėjas turi teisę:

3.4.1. atnaujinti ar keisti informaciją internetiniame portale savo nuožiūra;

3.4.2. atsisakyti sutarties joje nustatyta tvarka ir terminais;

4. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

4.1. Asmuo norėdamas gauti Paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas, vadovaudamasis Registracijos tvarka, turi užsiregistruoti internetinėje svetainėje www.ilsiuosi.lt, patalpinti informaciją apie teikiamas paslaugas, užpildyti bei aktyvuoti anketą, susipažinti su informaciniame lape pateiktais duomenimis ir pasirašyti sutartį.

4.2. Sutikdamas su šia sutartimi, Paslaugos gavėjas patvirtina, kad sutinka talpinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas internetiniame portale www.ilsiuosi.lt, bei už jas mokėti Paslaugos teikėjui vienkartinį metinį mokestį sutartyje numatyta tvarka.

4.3. Patalpinus informaciją bei aktyvavus savo skelbimą, Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėją apie tai informuoja elektroniniu laišku.

5. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Nuo 2017-03-01 d. Paslaugos gavėjas moka Paslaugos teikėjui bazinį 50 Eur vienkartinį metinį mokestį, pagal Paslaugos teikėjo išrašytą sąskaitą faktūrą. Metų terminas yra skaičiuojamas nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.

5.2. Paslaugos gavėjui anksčiau termino nutraukus šią Sutartį, paslaugų gavėjo sumokėtas vienkartinis metinis mokestis negražinamas, o duomenys yra išimami iš internetinio portalo www.ilsiuosi.lt, visi buvę sutartiniai įsipareigojimai tarp šalių netenka galios.

5.3. Naujai apgyvendinimo įstaigai patalpinus savo skelbimą portale www.ilsiuosi.lt, suteikiamas nemokamas dviejų savaičių skelbimo talpinimo terminas. Praėjus šiam terminui apgyvendinimo įstaigai yra išrašoma sąskaita faktūra vienkartiniam metiniam mokesčiui apmokėti.

5.4. Paslaugų kaina su kiekviena apgyvendinimo vieta derinama individualiai, kainos dydis kinta priklausomai nuo apgyvendinimo vietų skaičiaus.

5.5. Portale už papildomą mokestį apgyvendinimo įstaiga gali būti iškelta į viršų t.y. suteikta top pozicija. Taip pat apgyvendinimo vietai už papildomą mokestį yra suteikiama galimybė, talpinti savo pasiūlymus su nuolaida, skiltyje specialūs pasiūlymai. Kaina su kievienu klientu derinama individualiai susisiekus telefonu ar el. paštu.

6. UŽSAKYMO VYKDYMAS:         

6.1. Vartotojui pateikus užsakymą dėl apgyvendinimo vietos pas Paslaugos gavėją, Paslaugos teikėjas gavėją informuoja elektroniniu laišku apie atliktą užklausą.

6.2. Apie atliktą užklausą informuojamas vartotojas, Paslaugos gavėjas ir Paslaugos teikėjas. Tolimesnis derinimas dėl apgyvendinimo vietos užimtumo bei įkainių yra vykdomas tiesiogiai tarp Paslaugos gavėjo ir vartotojo.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

7.1. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos Sutarties sąlygos.

7.2. Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti pagal Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją ir nurodymus sukurti, talpinti bei skelbti Interneto tinklalapyje www.ilsiuosi.lt informaciją-reklaminę medžiagą, kuri atitinka klaidinančios informacijos požymius, arba yra reklamuojamos neteisėtos paslaugos, kurios yra uždraustos, arba pažeidžia kitų asmenų teisėtus interesus ir teises, arba prieštarauja kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

7.3. Šalys neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nuo jų valios nepriklausančių, nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure) atsiradimo. Šalis, negalinti vykdyti savo pareigų dėl šiame punkte nustatytų priežasčių privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti kitą Šalį.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS

8.1.Paslaugos gavėjas, nenurodydamas priežasties, turi teisę atsisakyti sutarties prieš 14 (keturiolika) darbo dienų pranešdamas Paslaugos teikėjui.

8.2.Jeigu Paslaugos gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, jis, ne vėliau kaip per sutarties 8.1. punkte nurodytą terminą, privalo apie tai pranešti Paslaugos teikėjui raštu Patvarioje laikmenoje ir aiškiai nurodyti, kad atsisako sutarties. Paslaugos gavėjo sumokėtas vienkartinis metinis mokestis yra negrąžinamas.

8.3. Jeigu viena Šalis iš esmės pažeidžia sutartį, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

8.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja vienerius metus.

 9. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

9.1. Paslaugos teikėjas turi išimtines teises į ilisuosi.lt turinį. Visas www.ilsiuosi.lt turinys, dizainas priklauso Paslaugos teikėjui.

9.2. Tretiesiems asmenims draudžiama kopijuoti ilsiuosi.lt dizainą bei turinį.  Šie veiksmai be Paslaugos teikėjo sutikimo yra laikomi intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais.

9.3. Paslaugos gavėjas sutinka, kad Paslaugos teikėjas gali naudoti skelbimuose pateiktą informaciją (nuotraukas, apgyvendinimo vietos aprašymus ir kitą informaciją, pateiktą skelbimuose) www.ilsiuosi.lt portalo reklamos tikslais ir Jiems netaikytinas joks autorinis mokestis.

10. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Paslaugos gavėjas, pasirašydamas šią sutartį patvirtina, kad pateikė asmens duomenis savo noru.

10.2. Paslaugos gavėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi svetainės sistemoje 3 metus nuo paskutinio prisijungimo.

10.3. Paslaugos gavėjas sutarties pasirašymu patvirtina, jog pateikti asmens duomenys yra teisingi.

10.4. Paslaugos gavėjas sutinka, kad Paslaugos teikėjas gali naudoti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu paslaugos gavėjas išreiškia sutikimą patvirtindamas tai portale.

10.5. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti gauti internetinės rinkodaros turinio informaciją apie tai pranešdamas Paslaugos teikėjui:

10.5.1. paspaudęs atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške;

10.5.2. susisiekus elektroniniu paštu, telefonu su Paslaugos teikėju;

10.5.3. prisijungęs prie savo paskyros interneto puslapyje.

10.6. Kliento asmens duomenys teikiami Paslaugos gavėjui tik pateikiant užsakymą, tikslu abi šalis informuoti apie užsakymą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Visi pagal šią Sutartį teiktini pranešimai ir kita informacija atliekami lietuvių kalba pateikiami raštu, Patvarioje laikmenoje, Šalių nurodytais adresais. Šalys susitaria, kad Paslaugos gavėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu išsiųsta korespondencija yra prilyginama rašytinės formos pranešimams, pateikiamiems Patvarioje laikmenoje.

11.2. Paslaugos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad Paslaugos teikėjas pranešimus siųstų automatinėmis elektroninės komunikacijos priemonėmis, nereikalaujančiomis fizinio asmens dalyvavimo.

11.3. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu laikomi gautais jų išsiuntimo dieną.

11.4. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad jis iki sutarties sudarymo gavo išsamią informaciją apie Paslaugos davėjo teikiamą paslaugą bei susipažino ir sutinka su sutarties sąlygomis.

11.5. Paslaugos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad jis visiškai atsako už anketoje, pateiktoje jo vardu, nurodytų duomenų teisingumą.

11.6. Sutartis gali būti pakeista ir/ar papildyta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, sutartyje nustatyta tvarka.

11.7.Sutarties sudarymo vieta laikoma Paslaugos teikėjo buveinės vieta.

11.8. Sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kuris kyla iš sutarties ar yra su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu. Jeigu Šalys nesusitaria tokiu būdu, ginčo sprendimas perduodamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klaipėdos miesto apylinkės teismui, arba, Paslaugos teikėjo pasirinkimu, Paslaugos gavėjo vietos apylinkės teismui.

11.9. Santykiams, nesureguliuotiems šia Sutartimi, taikomas Lietuvos Respublikos civilinio kodeksas bei kitų teisės aktų nuostatos.

11.10.Šalys pareiškia, kad sutarties turinį jos suprato, Sutartis sudaryta gera valia, nepažeidžiant trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų.