Atsakomybė ribojimas

  • Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso internetiniam puslapiui ilsiuosi.lt ar atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie nurodyti šalia tekstinės informacijos.
  • ilsiuosi.lt tinklalapyje pateikiama Lietuvoje esančių apgyvendinimo paslaugų teikėjų informacija, lankytojų komentarai ir kitokia informacija, kurią mums sutartiniais santykiais pateikė fiziniai ir juridiniai asmenys.
  • Lankydamiesi ilsiuosi.lt tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo atsakomybės ribojimo tekstu, jį supratote ir sutinkate jo laikytis.
  • Dauguma ilsiuosi.lt tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš tinklalapio lankytojų ir asmenų, pageidaujančių patalpinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas, todėl tokia informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. ilsiuosi.lt negarantuoja informacijos, susijusios su apgyvendinimo paslaugų teikėjų nuotraukomis, turtu, viešbučių patogumų sąrašais, taip pat kitų paslaugų aprašymais, pateiktais šioje svetainėje, tikslumo ir neprisiima atsakomybės už jos netikslumą. ilsiuosi.lt svetainėje pateikiami apgyvendinimo paslaugų įvertinimai tėra bendros gairės, ir ilsiuosi.lt negarantuoja įvertinimų tikslumo.
  • Apgyvendinimo paslaugų teikėjai, teikiantys informaciją ilsiuosi.lt , yra nepriklausomi rangovai, o ne ilsiuosi.lt atstovai. ilsiuosi.lt nėra atsakingi už šių paslaugų teikėjų veiksmus, klaidas, neveikimą, pareiškimus, garantijas, pažeidimus ar aplaidumą, taip pat už minėtų veiksmų sukeltus asmenų sužalojimus, mirtį, žalą turtui arba kitus nuostolius ar išlaidas. ilsiuosi.lt nėra atsakingi ir negrąžins pinigų bet kokio vėlavimo, atšaukimo streiko atvejais arba susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms, jeigu visos šios aplinkybės nebus tiesiogiai pavaldžios ilsiuosi.lt. Taip pat ilsiuosi.lt nebus atsakingi už bet kokias papildomas išlaidas, neveikimą, delsimą, ar vyriausybės ar kokios nors valdžios institucijos veiksmus.
  • ilsiuosi.lt nesuteikia jokių garantijų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, išsamumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už šios informacijos panaudojimą. ilsiuosi.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. Puslapyje esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika. Pagal mūsų taisykles ir sąlygas ir kiek leidžia įstatymai, mes būsime atsakingi tik už tiesioginę žalą ar nuostolius, kuriuos patirtumėte dėl mūsų su paslaugomis susijusių įsipareigojimų nesilaikymo. Kompensuotina nuostolių suma apribojama jūsų užsakymo suma, nurodyta užsakymo patvirtinimo el. laiške (vieno ar keleto susijusių įvykių atveju).
  • Nei ilsiuosi.lt, nei kiti subjektai, susiję su svetainės ir jos turinio kūrimu, rėmimu, reklama ar kitokiu viešinimu, nebus atsakingi už (i) bet kokia nežymią, specifinę, netiesioginę ar pasekminę žalą / nuostolius, bet kokius veiklos sutrikimus, pelno ar pajamų praradimą, sutarčių netekimą, gerovės ar įvaizdžio žalą ar netekimą, teisės į nuostolių padengimą netekimą, (ii) bet kokius svetainėje pateikiamos apgyvendinimo įstaigos (aprašymo) informacijos netikslumus (įskaitant kainas, užimtumą ir įvertinimus), (iii) apgyvendinimo įstaigos teikiamas paslaugas ir produktus, (iv) bet kokią (tiesioginę, netiesioginę, pasekminę ar nežymią) žalą, nuostolius ar išlaidas, kuriuos patirtumėte dėl svetainės naudojimo, negalėjimo naudoti ar vėlavimo, arba (v) už bet kokius (asmens) sužeidimus, mirties atvejus, žalą nuosavybei ar kitą (tiesioginę, netiesioginę, specifinę, pasekminę ar nežymią) žalą bei nuostolius patirtus dėl (teisinių) procedūrų, klaidų, taisyklių nesilaikymo, apsileidimo, tyčinių nusižengimų, trūkstamos informacijos, neveiklumo, neteisingos informacijos, civilinės teisės pažeidimų ar atsakomybės, susijusios (visiškai arba dalinai) su apgyvendinimo įstaiga (jos darbuotojais, vadovais, tarnautojais, agentais, atstovais ar bendradarbiaujančiomis kompanijomis), įskaitant bet kokius (dalinius) atšaukimus, numerių trūkumą, streikus, force majeure aplinkybes ar bet kokius kitus įvykius, kuriems mes neturime įtakos.
  • ilsiuosi.lt  garantuoja, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir (ar) defektai bus nedelsiant pašalinti.
  • ilsiuosi.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti atsakomybės ribojimą. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo ilsiuosi.lt tinklalapyje. Jei Jūs po atsakomybės ribojimo teksto pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu atsakomybės ribojimo turiniu, prarandate teisę naudotis ilsiuosi.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.
  • ilsiuosi.lt skiltyse specialūs pasiūlymai ir portalas rekomenduoja esanti informacija gaunama iš apgyvendinimo vietų, todėl portalas neatsako už pateikiamos skelbimuose kainos dydį, bei negarantuoja, kad ji yra mažiausia siūloma kaina.